Mae COVID-19 wedi arwain at lawer o newidiadau yn sut mae gwasanaethau iechyd a gofal yn gweithio mewn partneriaeth ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.  Mae’n bwysig inni fanteisio ar y profiad cyffredin a’r arloesedd sydd wedi dod i’r amlwg dros y misoedd diwethaf.

Mewn ymateb, mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro (BPRh), wedi dechrau project ar raddfa eang i ddeall a chostrelu’r dysgu hwn gan yr holl bartneriaid. Bydd y wybodaeth a gesglir yn llywio blaenoriaethau’r BPRh ac fe’i defnyddir i lywio a chefnogi’r gwaith o adnewyddu cynllun strategol pum mlynedd ar gyfer iechyd a gofal.

 

Mae gan y prosiect ddiddordeb deall sut mae sefydliadau/grwpiau Caerdydd a Bro Morgannwg wedi gweithio gyda’i gilydd mewn partneriaeth ers dechrau pandemig COVID-19 i ddiwallu anghenion iechyd neu ofal cymdeithasol y boblogaeth.

 

Byddem yn gwerthfawrogi pe gallech roi o’ch amser i roi eich barn a’ch profiadau, ar yr adeg brysur hon, drwy ddilyn y linc a ganlyn.  Bydd yr arolwg yn cymryd tua 15-20 munud i’w gwblhau: https://www.surveymonkey.co.uk/r/SLL_cym

 

Dydd Gwener 30 Hydref 2020 yw’r dyddiad cau ar gyfer ymatebion.

 

Anfonwch yr e-bost hwn at eich rhwydweithiau fel y tybiwch sy’n briodol.

 

Mae croeso i chi gysylltu â Thîm y Project gydag unrhyw ymholiadau: cav.partnership@wales.nhs.uk .

 

Diolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth.