Mae’n Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig wedi’i sefydlu o dan gyfarwyddyd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (RPB) fel rhan o ofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Diben hyn yw rheoli a datblygu gwasanaethau i sicrhau gwell cydweithio rhwng byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol a’r trydydd sector; a sicrhau gwasanaethau, gofal a chymorth effeithiol sy’n ateb anghenion ein poblogaeth yn y modd gorau posibl.