Mae Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdodau lleol wneud trefniadau i hybu cydweithredu â’u partneriaid perthnasol ac eraill, ynglŷn ag oedolion y mae arnyn nhw angen gofal a chymorth, gofalwyr a phlant.

 

Diben Rhan 9 yw gwella canlyniadau a llesiant pobl, yn ogystal â gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd wrth gyflwyno gwasanaethau. Dyma’r nodau allweddol:

  • gwella gofal a chymorth, gan sicrhau bod gan bobl fwy o lais a rheolaeth;
  • gwella canlyniadau ac iechyd a llesiant;
  • darparu gofal a chymorth cydlynol sy’n canolbwyntio ar y person;
  • defnyddio adnoddau, sgiliau ac arbenigedd yn well.

Canllawiau Statudol Rhan 9
Canllawiau Statudol Rhan 9
151218part9cy
pdf 838KB