Amcan y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol (RPB) yw sicrhau bod cyrff y bartneriaeth yn gweithio’n effeithiol gyda’i gilydd er mwyn:

 

  • Ymateb i’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth a gyflawnir er mwyn adolygu’r angen am ofal a chymorth, cymorth i ofalwyr a gwasanaethau atal ar draws y rhanbarth;
  • Sicrhau bod cyrff y bartneriaeth yn darparu digon o adnoddau ar gyfer trefniadau’r bartneriaeth;
  • Rhoi hwb i sefydlu cyllidebau cyfun lle bo’n briodol;
  • Rhoi blaenoriaeth i integreiddio gwasanaethau ar gyfer:

 

–  Pobl hŷn y mae arnyn nhw anghenion cymhleth ac anhwylderau hirdymor, gan gynnwys dementia

–  Pobl sydd ag anawsterau dysgu

–  Gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc

–  Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd

–  Plant sydd ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch

 

Mae rhagor o fanylion am waith y Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol ym mlwch y ddewislen.