Mae Pennod 2b o Ran 2 o’r Cod Ymarfer yn nodi’r gofyniad bod rhaid i fyrddau iechyd lleol a’r awdurdodau lleol yn yr ardal ffurfio trefniadau partneriaeth er mwyn cynnal asesiad o anghenion y boblogaeth.

 

Pan fo adroddiad cyfun ar asesiad o’r boblogaeth wedi’i lunio, dylai’r awdurdodau lleol a’r byrddau iechyd lunio cynllun ardal ar y cyd. Rhaid i’r cydgynlluniau ardal hyn roi disgrifiad o ystod a lefel y gwasanaethau sydd i’w darparu neu i’w trefnu mewn ymateb i’r anghenion am ofal a chymorth, gan gynnwys anghenion gofalwyr am gymorth, a nodwyd yn yr adroddiad cyfun ar yr asesiad o’r boblogaeth.

 

Rhaid i gydgynlluniau ardal ganolbwyntio ar y gwasanaethau integredig a gynlluniwyd mewn ymateb i bob thema graidd a nodwyd yn yr asesiad o’r boblogaeth. Fel rhan o hyn, mae’n rhaid i gydgynlluniau gynnwys:

 

  • y camau y bydd y partneriaid yn eu cymryd ynglŷn â blaenoriaethau byrddau partneriaeth rhanbarthol o ran integreiddio;
  • manylion y cronfeydd cyfun sydd i’w sefydlu mewn ymateb i’r asesiad o’r boblogaeth;
  • sut y caiff gwasanaethau eu caffael neu eu trefnu, gan gynnwys drwy fodelau darparu amgen;
  • manylion y gwasanaethau atal a ddarperir neu a drefnir;
  • y camau sy’n cael eu cymryd ynglŷn â darparu gwybodaeth, cyngor a gwasanaethau cymorth;
  • y camau y mae angen eu cymryd i ddarparu gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Rhaid i’r cynlluniau ardal cyntaf gael eu cyhoeddi erbyn 1 Ebrill 2018.