Rhoddodd Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 ddyletswydd ar awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol i baratoi a chyhoeddi asesiad o angen y boblogaeth am ofal a chymorth, gan gynnwys gofalwyr y mae arnyn nhw angen cymorth. Mae’r adroddiad hwn yn manylu ar yr asesiad ynglŷn â Chaerdydd a Bro Morgannwg.

 

Ymunodd partneriaid o’r sectorau cyhoeddus a gwirfoddol yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg o dan faner ‘Amser Siarad’ i nodi’r anghenion allweddol o ran gofal a chymorth, materion atal, ac asedau (fel pobl, adeiladau, sefydliadau neu wasanaethau sy’n cyfrannu at wella neu gynnal llesiant) yn y rhanbarth.

 

Cafodd asesiad ei wneud rhwng Chwefror 2016 ac Ionawr 2017. Dros y cyfnod hwnnw, daethpwyd â gwybodaeth at ei gilydd o nifer o ffynonellau: arolygon cyhoeddus wedi’u teilwra at y gynulleidfa; cyfweliadau â thrigolion lleol mewn grwpiau ffocws; arolwg ymysg gweithwyr proffesiynol lleol a sefydliadau sy’n darparu gofal neu gymorth, gan gynnwys y trydydd sector; data am wasanaethau a’r boblogaeth; dogfennau allweddol; a gwaith blaenorol.

 

Goruchwyliwyd y gwaith gan gynrychiolwyr o Gyngor Dinas Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, a chyflwynwyd adroddiad i Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg

 

Mae’r adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau manwl ar draws 11 o grwpiau poblogaeth, ynghyd â chanfyddiadau trawsbynciol.  Mae’r adroddiad hefyd yn disgrifio’r camau nesaf o ran mynd i’r afael â’r materion a godwyd.


Asesiad o anghenion poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg
Asesiad o anghenion poblogaeth Caerdydd a Bro Morgannwg