Mae’r Groes Goch Brydeinig yn darparu ystod o wasanaethau i bobl ym Mro Morgannwg. Yn benodol mae eu gwasanaeth cyfeillio yn darparu cymorth cyfoedion i bobl hŷn sydd mewn perygl o unigedd cymdeithasol.

 

Mae Elizabeth yn 100 oed ac yn byw ar ei phen ei hun ym Mro Morgannwg. Cafodd ei hatgyfeirio i wasanaeth Byw’n Annibynnol (Camau Cadarnhaol) y Groes Goch Brydeinig i gael cymorth gan ffisiotherapydd a oedd yn ymweld. Er ei bod wedi cyrraedd ei chanmlwyddiant, mae Elizabeth yn parhau i gadw ei hannibyniaeth gydag ymyrraeth achlysurol yn unig er mwyn ei helpu i fodloni ei hanghenion.

 

Mae cefn tŷ Elizabeth ger Parc Porthceri yn Y Barri. Bu’n byw yno ers blynyddoedd lawer ond y cyfan roedd hi’n gallu ei weld o’i gardd gefn oedd man glaswelltog a choedwig.

 

Aeth gweithiwr cymorth Y Groes Goch Brydeinig ag Elizabeth i ardal gyhoeddus Parc Porthceri a gwelodd ei fod yn mynd yr holl ffordd i lawr i’r traeth ac i’r môr. Nid oedd yn gwybod pa mor fawr oedd y parc a bod coedwig, tiroedd, man picnic a chaffi. Roedd yn synnu wrth weld pobl yn mynd â’u cŵn am dro a phlant yn chwarae.

 

Erbyn hyn mae gan Elizabeth fwy o hyder wrth fynd allan i fforio yn yr ardal o’i chwmpas. Mae hi wedi cael profiad o ymdeimlad gael ei chynnwys yn fwy yn ei chymuned leol ac mae wedi ailgysylltu â lleoedd diddorol lleol. Pan ddarganfu Elizabeth weddill y parc, dywedodd “Alla’ i ddim ei gredu. Doeddwn i ddim yn gwybod fod gan Y Barri leoedd fel hyn”.

 

Diolch Elizabeth. Mae enwau wedi cael eu newid. Rhagfyr 2018

 

Am fersiwn o’r astudiaeth achos sy’n gyfeillgar i argraffydd, cliciwch yma