Mae’r Gwasanaeth Byw’n Annibynnol yn rhoi gwybodaeth am gadw annibyniaeth, tai, cymorth ariannol, offer, mynediad at ofal i oedolion, gwasanaethau’r trydydd sector a llawer mwy. Dyma sut yr helpon nhw Fred:

 

Cafodd Fred ei gyfeirio at y Swyddog Byw’n Annibynnol (ILO) gan Therapydd Galwedigaethol (OT) a oedd yn bryderus am ei unigedd cymdeithasol. Roedd gan Fred anabledd corfforol a achoswyd gan fadredd a effeithiodd ar y cyhyrau yn ei gefn gan achosi poen dirdynnol yn ei goesau. Nid oedd ei ffwrn yn gweithio felly roedd yn defnyddio’r hob yn unig, ac roedd yn cysgu mewn adair oherwydd ei bod yn gynhesach ac yn fwy cyfforddus na’i wely.

 

Cwblhaodd y Therapydd Galwedigaethol asesiad cyfannol llawn. Yn dilyn hyn, rhoddwyd lifft baddon i Ffred, i ganiatáu iddo gael mynediad at ei fath yn ddiogel, a chodwr gobennydd, i adael iddo gysgu’n fwy cyfforddus yn ei wely. Cydnabu’r ILO fod gan Fred hawl i gael Credyd Pensiwn ychwanegol drwy’r Premiwm Anabledd Difrifol. Cynyddodd hyn, ynghyd â’r Lwfans Byw i’r Anabl a’r Lwfans Gweini, incwm Fred gan £1,820 y flwyddyn. Galluogodd hyn iddo dalu am dacsi’r i’r feddygfa teulu ac i fynychu cyfarfodydd Age Concern yn rheolaidd.

 

Hefyd nodwyd bod Fred wedi bod yn gyflogai’r Gwasanaeth Sifil yn flaenorol. Helpwyd ef i fynd at Elusen y Gwasanaeth Sifil a ddarparodd gwcer am ddim, er mwyn galluogi Fred i ddefnyddio ffwrn i goginio prydau bwyd poeth unwaith eto. Wrth gwblhau ffurflenni cais Elusen y Gwasanaeth Sifil daeth yn amlwg fod ar Fred £7,000 i’w gerdyn credyd ac roedd ganddo fenthyciad banc o £4,000. Roedd ei gerdyn credyd presennol yn codi llog o 26.9%, felly fe’i cefnogwyd i wneud cais am gerdyn credyd 0%. Hefyd roedd Elusen y Gwasanaeth sifil yn gallu cynnig rhywfaint o gymorth ariannol gyda’r benthyciad banc

 

Helpodd y cymorth hwn gan y Therapydd Galwedigaethol a’r ILO Fred i gadw annibyniaeth yn y cartref y bu’n byw ynddo ers dros 40 mlynedd, gan wella ei les, a lleihau’r angen am ymyrraeth Gofal Cymdeithasol.

 

Diolch Fred. Mae enwau wedi cael eu newid. Rhagfyr 2018

 

Am fersiwn o’r astudiaeth achos sy’n gyfeillgar i argraffydd, cliciwch yma