Mae Age Connects yn darparu ystod o wasanaethau i bobl yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg. Yn benodol mae eu gwasanaeth cyfeillio’n darparu cymorth cyfoedion i bobl hŷn sydd mewn perygl o unigedd cymdeithasol.

 

Mae Gladys yn byw yn ne ddwyrain Caerdydd. Bu farw ei gŵr yn ddiweddar ac un ferch yn unig sydd ganddi, a symudodd i Seland Newydd nifer o flynyddoedd yn ôl. Roedd Gladys wedi mynd yn fwyfwy ynysig oherwydd bod ei symudedd yn lleihau a chanddi iechyd gwael; cafodd ei diagnosio gyda chancr y coluddyn ddwy flynedd yn ôl ac mae hi wedi cael nifer o lawdriniaethau. Effeithiodd hyn yn fawr ar ei hyder a theimlai ei bod wedi colli ei hannibyniaeth.

 

Roedd Gladys yn derbyn gwybodaeth a chymorth gyda gwaith papur gan Wasanaeth Eirioli Age Connects, pan ddatgelodd ei bod yn teimlo’n ynysig ac yn unig. Teimlai’r Eiriolwr oedd yn helpu Gladys y byddai o bosibl yn elwa ar gwrdd â phobl eraill yr un oedran â hi a siaradodd â hi am atgyweiriad i’r Gwasanaeth Cymorth Cymunedol, a chytunodd Gladys i hyn.

 

Trefnwyd ymweliad â’i chartref gan y Swyddog Datblygu Gwirfoddolwyr, a gwrddodd â Gladys er mwyn cael gwybod am ei hobïau a’i diddordebau. Cytunwyd y byddai teithiau byr i gaffis, siopau coffi a pharciau lleol am ychydig o oriau o gymdeithasu yn ystod y tywydd braf yn hynod lesol. Trwy gymorth y Project Cymorth Cymunedol, cyflwynwyd Gladys i gleientiaid eraill a oedd yn teimlo’n ynysig ac yn dymuno cwrdd â phobl o’r un oedran, mewn sefyllfa debyg.

 

Gyda chymorth gwirfoddolwyr trafnidiaeth, bellach mae Gladys yn mynychu Clwb Sinema gyda ffrind sydd ganddi drwy Age Connects ac mae hefyd yn cwrdd â ffrind arall mewn caffi neu siop gaffi fel y gall gael clonc a ‘rhoi’r byd yn ei le’. Dywedodd Gladys, ‘Mae mor braf cael rhywun fy oedran i siarad â hi – tyfon ni i fyny tua’r un adeg felly mae gyda ni lawer iawn mewn cyffredin! Mae’n hyfryd achos bod y sgwrs yn llifo mor rhwydd.” Mae Gladys a’i ffrind yn teimlo’n llai unig a bellach mae ganddynt rywun i’w ffonio pan fydd ganddynt bryderon neu eisiau cael sgwrs a rhywfaint o gysylltiad cymdeithasol.

 

Diolch Gladys. Mae enwau wedi cael eu newid. Rhagfyr 2018

 

Am fersiwn o’r astudiaeth achos sy’n gyfeillgar i argraffydd, cliciwch yma