Mae Goodgym yn helpu pobl i fynd yn heini trwy wneud daioni. Maent yn grŵp o redwyr sy’n cyfuno ymarfer corff rheolaidd gyda helpu eu cymunedau Helpodd y Gronfa Gofal Integredig yr Elusen i sefydlu ei hun yng Nghaerdydd oherwydd ei ymrwymiad i gymorth rhyng-genhedlaeth cymunedol.

 

ymarfer corff â gweithredoedd da yn y gymuned. Gall rhedwyr sy’n gwirfoddoli gymryd rhan mewn ‘rhediadau coets’ (rhedeg yn rheolaidd i weld person hŷn sy’n unig), ‘rhediadau cenhadaeth’ (rhedeg i helpu pobl hŷn gyda thasgau untro) neu rediadau grŵp (rhedeg gyda grŵp i helpu projectau cymunedol).

 

Ym mis Mai 2017, ymgasglodd tri deg chwech o redwyr brwdfrydig a selog ar gyfer lansiad GoodGym yn Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd. Roedd pawb yn llawn cyffro ac yn chwilfrydig ynglŷn â beth oedd yn mynd i ddigwydd yn rhediad grŵp cyntaf GoodGym i gael ei gynnal yng Nghymru. Hefyd roedd Marcus Longley, Is-gadeirydd Bwrdd Iechyd y Brifysgol yn bresennol er wyn helpu i lansio’r digwyddiad.

 

Ar ôl cyfnod cynhesu, rhannodd y rhedwyr yn ddau grŵp yn ôl hyd y rhediad roedd pobl eisiau ei wneud.  Wedyn cychwynnon nhw tuag at Neuadd Gymunedol Treganna – safle a ddewiswyd ar gyfer project cymunedol cyntaf GoodGym.

 

Pan gyrhaeddodd y rhedwyr safle’r dasg, esboniodd David a’r gwirfoddolwyr o Canton Grows wild  <https://www.growwilduk.com/community-projects/canton-grows-wild> beth oedd rhaid ei wneud. Roedd tasgau’n cynnwys palu, chwynnu a thaenu sglodion pren, plannu dau gant o blanhigion plwg, a symud tunnell o ro er mwyn ymestyn y llwybr mynediad i bobl anabl.

 

Treuliodd y rhedwyr hanner awr yn gweithio gyda’i gilydd i weddnewid y safle. Gwnaed argraff wych ar David, trefnydd y dasg, gan frwdfrydedd rhedwyr GoodGym a faint a wnaed yn ystod cyfnod amser mor fyr. Dywedodd Lucy, aelod o GoodGym Caerdydd “Mae’n anhygoel faint y llwyddom i’w wneud o fewn 30 munud . Mae’r gerddi’n edrych yn hollol wahanol ac yn bert iawn!”

 

Mae Goodgym yn parhau i gynnal digwyddiad wythnosol ledled Caerdydd ac mae’n chwilio’n barhaus am wirfoddolwyr newydd. Hefyd mae GoodGym yn bwriadu datblygu rhaglen debyg ym Mro Morgannwg – cadwch lygad am y newyddion diweddaraf!

 

www.goodgym.org/areas/cardiff

 

Am fersiwn o’r astudiaeth achos sy’n gyfeillgar i argraffydd, cliciwch yma