Fel rhan o’r Project Gwasanaethau Anabledd Integredig, rydym yn darparu cyfleoedd strwythuredig 1-1 a grŵp i rieni ddysgu a mewnosod strategaethau ac arfer amgylchedd y cartref a’r gymuned i gefnogi eu plentyn/person ifanc sydd ag ADHD. Dyma sut gwnaethom helpu Joshua a’i Fam:

 

Rhoddwyd Joshua yn y system gofal fel babi cyn cael ei fabwysiadau yn 16 mis oed. O tua 20 mis oed ymlaen, roedd mam fabwysiadol Joshua yn pryderu am ei ymddygiad, ond priodolodd hwn i’r ffaith ei fod wedi bod trwy’r system gofal. Pan oedd yn ddwy a hanner oer, cytunodd arweinydd grŵp meithrin fod gan ei mab rywfaint o broblemau ymddygiadol wrth arsylwi ar ei mddygiad.

 

Gall Joshua fod yn dreisgar ac yn ymosodol, ac yn aml bydd yn torri pethau pan na fydd sefyllfaoedd yn dilyn ei ddymuniadau ef. Mae’n cael trafferth gwneud tasgau personol sylfaenol megis brwsio ei ddannedd drosto ei hun ac nid yw’n cysgu’n dda.

 

Aeth Joshua trwy wahanol asesiadau ac ymweliadau â’r bobl broffesiynol gan gynnwys Ymwelwyr Iechyd Dechrau’n Deg, y Gwasanaeth Iechyd Meddwl i Blant a’r Glasoed a Gwasanaethau Plant yn Ysbyty Dewi Sant. Fodd bynnag, yn anffodus, teimlai ei fam nad oedd ei phryderon yn cael eu clywed. Ni ddechreuodd gwasanaethau ac ymyriadau hyd nes i’w mab golli ei dymer yn yr ysgol

 

Yn y pen draw, cafodd Joshua ei ddiagnosio gydag oedi datblygiadau cyffredinol, anhwylder synhwyraidd, arthritis adweithiol, ac Anhwylder Diffyg Canolbwyntio a Gorfywiogrwydd difrifol (ADHD). Fodd bynnag, mae ei fam fabwysiadol yn credu mai Anhwylder Ymlyniad – o ganlyniad i’w brofiad mewn gofal – yw’r broblem fwyaf. Mae’n cael effaith ar ei iechyd corfforol; yn aml mae ei lefelau pryder mor uchel fel ei fod ar fin goranadlu. Meddai mam Joshua, “Rwy’n credu y cafodd llawer o’i broblemau meddygol eu gwthio o’r neilltu achos ei fod wedi’i fabwysiadu. Dw i ddim yn credu eu bod wedi mynd i’r afael â’r problemau ymlyniad yn ddigon buan na rhoi digon o effaith arnynt.”

 

Ar ddechrau eu taith, teimlai mam Joshua nad oedd y sefydliadau a oedd yn rhan o ofal ei mab yn gweithio gyda’i gilydd. Yn anffodus, teimlai fod llawer o wasanaethau wedi’u rhoi ar waith yn rhy hwyr a/neu fod eu rhestrau aros yn rhy hir. Gwelodd yn aml, pe cynhelid cyfarfod amlddisgyblaeth, ni fyddai pobl broffesiynol oedd yn bresennol yn gwybod am achos ei mab a byddent yn mynd ati i drafod meddyginiaeth neu driniaethau y rhoddwyd cynnig arnynt eisoes. “Roedd mewnbwn gan bob gweithiwr roffesiynol ond doedd y darlun llawn ddim gyda nhw”

 

Fodd bynnag, ar ôl cael gweithiwr cymdeithasol newydd, gwelodd Joshua a’i fam newid yn y gefnogaeth maent wedi’i derbyn. “O’r diwedd rydym yn cael cyfarfodydd amlddisgyblaeth lle y bydd pawb yn dod at ei gilydd fel bod pawb yn gwybod beth sy’n digwydd. Os yw rhywun yn gwneud un peth gallaf gefnogi hynny yn y cartref hefyd.” Cafodd gwasanaethau seibiant eu sefydlu ac mae mam Joshua yn credu bod cynnwys ei mab yn y cynllun peilot Anghenion Cymhleth wedi golygu bod gweithwyr proffesiynol bellach yn ei chymryd hi a chyflwr ei mab o ddifrif yn fwy.

 

Mae mam Joshua yn credu bod yr holl newid hwn i’w briodoli i waith caled a gwybodaeth eu Gweithiwr Cymdeithasol.

 

Diolch Joshu. Mae enwau wedi cael eu newid. Rhagfyr 2018

 

Am fersiwn o’r astudiaeth achos sy’n gyfeillgar i argraffydd, cliciwch yma