Mae’r Tîm Atebion Llety yn cynnwys Swyddogion a Therapyddion Atebion Tai, sy’n cynnig cyngor ar faterion tai. Hefyd gall y tîm gael mynediad at lety tymor byr ar draws Caerdydd a’r Fro er mwyn helpu gyda rhyddhau o’r ysbyty ac osgoi derbyniadau.

 

Cafodd Lynne ei derbyn i Ysbyty Athrofaol Cymru oherwydd cemotherapi parhaus. Nid oedd Lynne yn gallu dychwelyd at ei heiddo blaenorol oherwydd ei gyflwr gwael felly cafodd ei rhoi ar y rhestr Tai Ar Frys

 

Ymwelodd Swyddog Atebion Llety ag Anne yn yr ysbyty a rhoddodd wybodaeth iddi am eiddo Cam i Lawr oedd ar gael yn Fflatiau Lydstep. Cytunwyd y gallai Lynne symud i mewn i’r eiddo Cam i Lawr y diwrnod canlynol.

 

Cwrddodd y Swyddog Atebion Llety â Lynne a’i merch yn Fflatiau Lydstep er mwyn dangos y lle iddynt. Yn ystod y cyfarfod, ypsetiodd Lynne am y syniad o symud – er iddi gael ei chysuro, roedd yn teimlo’n bryderus iawn ynglŷn â byw yn rhywle newydd.

 

Fodd bynnag, bu’r llety Step Down yn hynod gadarnhaol i Lynne. Meddai, “Mae wedi bod yn wych. Rwy’ wedi llwyddo i fynd a dod fel dw i eisiau a chael fy nhraed oddi tana’ i Mae popeth ro’n i ei angen yma: gwres, peiriant golchi a pheiriant sychu dillad”. Cadwodd y Swyddog Atebion Llety mewn cysylltiad rheolaidd â Lynne yn ystod ei harhosiad gan sicrhau bod ganddi bopeth yr edd ei angen ganddi.

 

Pan ddaeth eiddo parhaol ar gael, trefnodd y Tîm Dyraniadau gyfle i’w weld gyda Lynne a sicrhaodd ei bod
yn cael yr holl wybodaeth am y broses. Rhoddwyd Lynne mewn cysylltiad â Boomerang, sy’n cynnig cymorth i bobl
wrth gael eitemau ar gyfer cartrefi newydd. Roedd Lynne wrth ei bodd gyda’r cymorth a gafodd gan Boomerang a
nifer yr eitemau a lwyddodd i’w cael ar gyfer ei heiddo newydd.

 

Gan edrych yn ôl ar ei chyfnod yn nhai Cam i Lawr, dywedodd Lynne, “Alla’ i ddim diolch i chi’n ddigonol am bopeth rydych chi wedi’i wneud! Roedd gen i fwy yno nag oedd gen i yn fy nhŷ fy hun. Mae wedi bod yn fendith annisgwyl i mi. Cafodd y golygfeydd effaith tawelu arna’ i – mae wedi bod fel therapi! Bydda’ i’n gweld eisiau’r golygfeydd.” Arbedwyd 68 o ddiwrnodau yn yr ysbyty o ganlyniad i’r gwasanaeth Cam i Lawr. Bellach mae gan Lynne dŷ parhaol ac mae’n dechrau bywyd newydd iddi hi ei hun tra ei bod yn parhau i dderbyn triniaeth

 

Diolch Lynne. Mae enwau wedi cael eu newid. Rhagfyr 2018

 

Am fersiwn o’r astudiaeth achos sy’n gyfeillgar i argraffydd, cliciwch yma