Mae Contact One Vale yn darparu mynediad amlddisgyblaeth at wasanaethau gofal i oedolion y mae angen cymorth, gofal neu ddiogelwch arnynt. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys Brocer Trydydd Sector a all gyfeirio unigolion at wasanaethau trydydd ector yn eu

 

Mae Margaret yn fenyw 91 oed sy’n gaeth i’r tŷ ac yn byw ar ei phen ei hun. Mae hi’n ymdrechu’n galed i aros yn annibynnol er gwaethaf gwahanol gyflyrau cronig gan gynnwys problemau gyda’i chalon ac osteoporosis. Mae hi’n dioddef poen parhaus ac mae wedi torri sawl asgwrn sydd wedi arwain at gael ei derbyn i’r ysbyty nifer o weithiau

 

Cafodd Margaret ei hatgyfeirio i Frocer Trydydd Sector Age Connects gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, gyda chais am wirfoddolwr cyfeillio ac am gymorth gyda gwarchod ci ar bwynt argyfwng; cafodd Margaret ei derbyn i’r ysbyty ar frys a chafodd ei chi ei adael ar ei ben ei hun yn ei fflat.

 

Gwnaeth y Brocer atgyfeiriad i Dinas Powys Voluntary Concern (DPVC). Yn ddiymdroi, cysylltodd Cydlynydd eu Gwasanaeth Cyfeillio â Warden llety gwarchod Margaret gan nodi gwirfoddolwr i ymweld â Margaret unwaith yr wythnos. Bydd Margaret a’r cyfeiliwr yn mynd allan i gaffis, i barciau lleol yn ei chymuned ac i’r ardaloedd cyfagos. Hefyd bydd y gwirfoddolwr cyfeillio yn mynd â chi Margaret am dro ac mae wedi gofalu amdano pan fu yn yr ysbyty ac wrth iddi gael ei rhyddhau gartref.

 

Bellach gall Margaret barhau i fyw yn ei chartref ei hun yn annibynnol, yn ôl ei dymuniad. Gall fynd allan o’r tŷ i leoedd y mae’n eu mwynhau gyda chwmni da ac mae ei hiechyd a’i lles cyffredinol wedi gwella’n sylweddol.

 

Diolch i’r cyfeiliwr, mae gan Margaret ymdeimlad o sicrwydd, pwrpas a rhywbeth i edrych ymlaen ato. Dywedodd Margaret fod y gwirfoddolwr yn berson neis iawn sy’n barod ei chymwynas sydd nid yn unig yn mynd â hi allan bob wythnos ond hefyd yn galw heibio ar ddiwrnodau eraill i sicrhau ei bod yn iawn. Ychwanegodd Margaret, rhwng y gwirfoddolwr a’i glanhawr preifat mae hi’n derbyn cymorth da iawn, sy’n rhoi tawelwch meddwl iddi.

 

Diolch Margaret. Mae enwau wedi cael eu newid. Rhagfyr 2018

 

Am fersiwn o’r astudiaeth achos sy’n gyfeillgar i argraffydd, cliciwch yma