Mae Contact One Vale yn darparu mynediad amlddisgyblaeth at wasanaethau gofal i oedolion y mae angen cymorth, gofal neu ddiogelwch arnynt. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys Brocer Trydydd Sector a all gyfeirio unigolion at wasanaethau trydydd sector yn eu hardal leol.

 

Cafodd Niamh ei rhyddhau o’r ysbyty gyda niwmonia. Mae ar ei gŵr, Craig, glefyd Parkinson a symudedd cyfyngedig ac fel pâr roeddent yn cael trafferth. Gwnaed atgyfeiriad at Dîm Adnoddau Cymunedol y Fro ac roedd Gwasanaethau Cymdeithasol yn trefnu asesiad yn ogystal â chymorth gan y trydydd sector gyda chymorth siopa dros dro, gofal personol ac unrhyw faterion yn ôl yr  angen.

 

Dilynodd y Brocer Trydydd Sector yr atgyfeiriad gyda galwad ffôn a llwyddodd i bennu anghenion y cleientiaid ymhellach a darparu pecyn cymorth trwy Age Connects Caerdydd a’r Fro gan gynnwys:

 

 Gwasanaeth Cymorth Home First: Darparwyd 8 ymweliad i bontio’r bwlch tra bod Niamh a Craig yn aros am adferiad statudol a chymorth hirdymor. Gwnaethant helpu gyda gofal personol megis ymolchi a pharatoi prydau bwyd ysgafn, a darparodd wybodaeth a chymorth emosiynol.

 Cynllun Cymdogion Da Gorllewin y Fro: Ymwelodd y cydlynydd gwasanaethau a chynnig help gyda siopa, trafnidiaeth, gwybodaeth am grwpiau lleol a chymorth arall sydd ar gael drwy’r gwasanaeth hwn. Roedd gan Craig gyfres o apwyntiadau ysbyty oedd ar ddod ac felly trefnodd cydlynydd y Cynllun Cymdogion da wirfoddolwr i’w yrru i’r apwyntiadau hyn.

 Hawliau Lles: Ymwelodd y swyddog Hawliau lles i helpu i lenwi ffurflenni’r Lwfans Gweini i Niamh a Craig. Cawsant tua £130 yr wythnos a roddodd ryddhad ariannol mawr.

 

Heb y cymorth hwn, mae’n bosibl y byddai Niamh wedi’i haildderbyn i’r ysbyty a byddai iechyd a lles Craig yn sicr wedi gwaethygu. Rhoddodd y cymorth sicrwydd i’r pâr fod cymorth da ganddynt wrth wella ac aros am gynllun gofal tymor hwy.

 

Am fersiwn o’r astudiaeth achos sy’n gyfeillgar i argraffydd, cliciwch yma