Ydych chi’n ofalwr sy’n byw yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg? Hoffech chi fod yn llais i ofalwyr ar lefel strategol?

 

Dyma gyfle i fod yn gynrychiolydd gofalwyr ar Fwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro (BPRh) am y tair blynedd nesaf. Cafodd y BPRh ei greu dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’n darparu trefniadau llywodraethu i oruchwylio datblygiad a darpariaeth gwasanaethau iechyd, gofal cymdeithasol a lles yng Nghaerdydd a’r Fro. Ein cenhadaeth yw sicrhau bod pobl yn byw’r bywydau gorau y gallant.

 

Proffil Cynrychiolydd Gofalwyr

Mae’r BPRh yn chwilio am gynrychiolydd sy’n:

  • Rhoi gofal mewn rôl ddi-dâl.
  • Byw yng Nghaerdydd neu Fro Morgannwg.
  • Deall anghenion cymorth gofalwyr.
  • Gallu rhoi barn gynrychioladol ynghylch bod yn ofalwr, gan ddefnyddio gwybodaeth eang.
  • Gallu adlewyrchu’r wybodaeth honno a chyfrannu at y gwaith o ddatblygu maes eang iechyd, gofal cymdeithasol a lles ar lefel strategol.
  • Gallu cael gafael ar farn gofalwyr eraill drwy grwpiau cymorth, fforymau, rhwydweithiau gofalwyr ac ati, ac sy’n gallu trosglwyddo eu barn ac wedyn rhoi adborth i ofalwyr.
  • Meddu ar brofiad o gynnwys a dylanwadu.
  • Gallu ymrwymo i fynychu hyd at wyth o gyfarfodydd Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro yn flynyddol. Bydd y cynrychiolydd a ddewisir y n derbyn gwahoddiad i ddod i’n cyfarfod nesaf ar Ddydd Mawrth 25 Mehefin, rhwng 2 a 5pm.

 

Bydd y BPRh yn sicrhau y telir costau rheysmo0l ynghlwm wrth fynychu cyfarfodydd. Bydd hyn yn cynnwys costau teithio, a chostau gofal dros dro pan yn berthnasol.

 

Mae’r BPRh yn cynnwys cynrychiolwyr o Gyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Ymddiriedolaeth y GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd, Gwasanaethau Gwirfoddol Morgannwg, Llamau, Gofal, YMCA Caerdydd, Fforwm Gofal Cymru a chynrychiolydd gofalwyr. Mae rhagor o wybodaeth yma: https://www.cvihsc.co.uk/about/

 

Os hoffech wneud cais i fod yn gynrychiolydd gofalwyr, cwblhewch y ffurflen Datganiad o Ddiddordeb, a’i dychwelyd at linda@gvs.wales erbyn Dydd Gwener 7 Mehefin 2019.

 

Os hoffech drafod y cyfle hwn yn fanylach, cysylltwch â linda@gvs.wales neu sarah.c@c3sc.org.uk neu ffoniwch 01446 741706 neu 029 2048 5722.

Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro Datganiad o Ddiddordeb Cynrychiolydd Gofalwyr (Oedolion): C&V RPB Carer EOI form 2019_Cymraeg