Ar ddydd Gwener 15 Tachwedd, cynhaliodd Llywodraeth Cymru ddigwyddiad i gyflwyno cynllun Cymru Iachach a’r gwaith sy’n cael ei wneud yn lleol yng Nghaerdydd a’r Fro i gyflawni ei ganlyniadau.

Cymru Iachach yw cynllun hirdymor Llywodraeth Cymru i gyfuno gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol I sicrhau bod hyn yn digwydd mae’n rhaid i bawb sy’n gweithio yn y sector iechyd, gofal cymdeithasol a thrydydd sector feddwl yn wahanol am y ffordd y maen nhw’n gweithio.

Roedd yr agenda yn canolbwyntio ar newid y ffordd yr ydym yn darparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd a sicrhau eu bod yn addas ar gyfer y dyfodol.

Roedd y digwyddiad yng Nghanolfan yr Holl Genhedloedd yng Nghaerdydd yn cynnwys cyflwyniadau gan brojectau lleol ac yn canolbwyntio ar sut y maen nhw’n trawsnewid y gwaith o ddarparu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ledled y rhanbarth. Roedd y cyflwyniadau’n cynnwys:

• Dr Karen Pardy yn trafod y model Clwstwr Cyflym sy’n cael ei beilota ym mhob rhan o glwstwr De-orllewin Caerdydd
• Eve Williams yn cyflwyno project Umbrella, sef gwasanaeth cymorth newydd i rieni ag anableddau dysgu.
• Suzanne Clifton a Tom Narbrough yn cyflwyno project peilot Brysbennu Meddygon Teulu, sy’n annog cynaliadwyedd yn y Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol drwy gynnig ‘un pwynt mynediad’ i alluogi cleifion ym Mro Morgannwg fanteisio ar gymorth meddygol a llesiant.
Bu mynychwyr hefyd yn rhannu syniadau ac yn treiddio ymhellach i faterion yn ystod y sesiwn holi ac ateb a gweithdai.