Carem glywed eich barn ar y Cynllun Ardal Caerdydd a Bro Morgannwg Drafft a’r hyn y gallwn ei wneud i wella iechyd a llesiant.

 

Mae’r Cynllun Ardal yn rhoi’r ymateb Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg  i ganfyddiadau’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth,  a gyhoeddwyd fis Mawrth 2017.

 

Mae wedi ei baratoi i ateb gofynion y Canllaw Statudol parthed y Cynlluniau Ardal o dan adran 14A Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014.

 

Mae’r Cynllun Ardal yn sefydlu’r anghenion allweddol a nodwyd yn yr Asesiad Poblogaeth, ynghyd â’r meysydd gweithredu i’w blaenoriaethu mewn ymateb i’r canfyddiadau. Ar ben hynny, datblygwyd Cynllun Gweithredu Ardal sy’n rhoi manylion am sut y caiff y blaenoriaethau hyn eu cyflawni.

 

Bydd prif ffocws y ddau Gynllun ar gyfrifoldebau’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol dros integreiddio gwasanaethau yn ymwneud â:

 

  • Pobl hŷn, gan gynnwys pobl â demensia
  • Plant ag anghenion cymhleth
  • Anabledd dysgu ac Awtistiaeth
  • Gofalwyr ifanc a gofalwyr sy’n oedolion
  • Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd

 

Lle nodir themâu gofal a chymorth y cânt eu harwain gan Bartneriaethau a threfniadau cynllunio eraill ledled y rhanbarth, bydd y ddau Gynllun yn cyfeirio at ddulliau adrodd sy’n bodoli eisoes er mwyn gallu monitro cynnydd.

 

Byddem yn ddiolchgar pe gallech rannu eich barn drwy gyfrwng yr arolwg ar-lein erbyn Dydd Sul 3 Rhagfyr 2017: www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=150841423346

 

Fel arall, gallwch e-bostio unrhyw sylwadau yn uniongyrchol at hsc.Integration@wales.nhs.uk  erbyn 3 Rhagfyr.