Mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg (gyda chymorth Grŵp Arweinyddiaeth Strategol) yn darparu’r trefniadau Llywodraethiant ar gyfer goruchwylio gwaith y Bartneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig. Maent yn sicrhau bod trefniadau cyflawni ar gael i ganiatáu i’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant gael ei rhoi ar waith yn effeithiol ar sail ranbarthol. Mae adroddiadau ar fonitro’r cynnydd yn erbyn y Rhaglen Waith Ranbarthol hon yn cael eu cyflwyno i’r Bwrdd a’r Grŵp Arweinyddiaeth Uwch er mwyn iddyn nhw weithredu yn ôl yr angen.

 

Mae’r Bwrdd yn gyfrifol yn bennaf am oruchwylio’r camau a gymerir ynglŷn â’r blaenoriaethau a nodwyd, sy’n cynnwys:

 

  • Cynllunio a Hybu Gwasanaethau Atal (gan gynnwys paratoi’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth)
  • Gweithio fesul Ardal (gan gynnwys paratoi Cynlluniau Ardal).
  • Gartref yn Gyntaf a Llif Cleifion.
  • Integreiddio (yn unol â Rhan 9 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 – pobl hŷn; pobl sydd ag anableddau dysgu; gofalwyr; Gwasanaethau Integredig Cymorth i Deuluoedd; a phant sydd ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch).
  • Cydgomisiynu (pennu’r blaenoriaethau o ran sefydlu cronfeydd cyfun ar gyfer llety gofal i bobl hŷn, gwasanaethau cymorth i deuluoedd a swyddogaethau a arferir ar y cyd o ganlyniad i’r Asesiad o Anghenion y Boblogaeth).
  • System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru.