Amser Caerdydd – ‘Cryfhau Caerdydd gyda’n gilydd; awr ar y tro’

 

Rhaglen ‘Credydau Amser Caerdydd’ yw’r cyfrwng cyfnewid cyntaf o’i fath yn y byd sydd ar gael ledled dinas gyfan.

 

Mae’r rhaglen yn dwyn ynghyd nifer fawr o sefydliadau gan gynnwys Cyngor Caerdydd, y trydydd sector, busnesau a mudiadau llawr gwlad a fydd yn cyfrannu cyfleoedd i ddinasyddion Caerdydd ennill a gwario ‘credydau amser’. Mae’r rhaglen yn ehangu o ran maint, graddfa ac effaith o’r naill flwyddyn i’r llall, ac mae iddi nifer o fuddion:

 

  • Mae’n gwella iechyd a llesiant y rhai sy’n cymryd rhan mewn Credydau Amser drwy fod yn fwy gweithgar a
    thrwy gydadweithio cymdeithasol ehangach.
  • Mae rhwydweithiau’n cael eu datblygu rhwng rhaglenni a phartneriaid sydd eisoes yn bod gan alluogi cymunedau, gwasanaethau cyhoeddus, y sector gwirfoddol a busnesau i weithio gyda’i gilydd i fynd i’r afael â blaenoriaethau lleol.
  • Mae credydau amser yn newid y berthynas rhwng gwasanaethau a’u defnyddwyr, gan weddnewid dinasyddion o dderbynwyr goddefol yn gyfranwyr gweithredol.
  • Mae Rhwydwaith Gwario Credydau Amser cryf ac amrywiol wedi’i ddatblygu, gan alluogi pobl i feithrin sgiliau a hyder drwy gyfrwng gweithgareddau a gwasanaethau na fydden nhw’n gallu eu defnyddio fel arfer.

 

Uchelgais Partneriaeth Caerdydd yw y bydd dros 8,000 o unigolion wedi rhoi 100,000 o oriau o amser gwirfoddoli i’r ddinas erbyn 2020. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Just Add Spice, neu anfonwch neges ebost at anne-marie@justaddspice.org.