Fel rhan o’r Rhaglen Dyfodol Anabledd, mae’r partneriaid yn symud ymlaen â thri gwasanaeth newydd ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg:

 

Gwasanaethau Seibiant Integredig i Blant (nad yw’n cael ei ariannu gan yr ICF)

Gan adeiladu ar yr ymrwymiad i roi seibiau byr i blant anabl sydd ag ystod o anghenion iechyd cymhleth drwy ddull integredig, mae’r Rhaglen Dyfodol Anabledd yn helpu i ddatblygu manyleb gwasanaeth integredig ar gyfer gwasanaethau yng Nghaerdydd. Bydd hyn yn sicrhau bod y seibiau byr a’r gofal seibiant a roddir ar draws iechyd a gofal cymdeithasol yn gyson ac yn deg i’r rhai sydd â’r angen mwyaf. Bydd y prosiect hwn yn defnyddio dull cyllideb gyfun a gweithlu integredig ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i roi seibiau byr i blant anabl sy’n byw yng Nghaerdydd.


Cynllun Peilot Gwasanaeth Anghenion Cymhleth

Gyda chymorth y Gronfa Gofal Integredig, mae’r cynllun peilot hwn yn darparu rhagor o gapasiti ar draws iechyd a gofal cymdeithasol i ddechrau newid y modd y mae gwasanaethau’n cael eu darparu i blant a phobl ifanc anabl sydd â’r anghenion mwyaf cymhleth. At ddibenion y cynllun peilot, y rhai sydd wedi’u cynnwys yn y categori anghenion cymhleth yw’r rhai sydd â statws Gofal Parhaus a phobl ifanc sydd â chais am asesiad o Ofal Parhaus yn yr arfaeth.

 

Bydd y cynllun peilot hwn yn uno darpariaeth gwasanaethau ar draws iechyd a gofal cymdeithasol, gan leihau’r dyblygu a chynyddu’r amser a’r adnoddau i’r rhai sydd â’r angen mwyaf. Drwy’r Gronfa Gofal Integredid bydd y cymorth ychwanegol hwn i blant sydd ag anghenion cymhleth yn cynnig cyfle i ddangos gwaith integredig, ond yn parhau â darpariaeth y gwasanaethau craidd yr un pryd, gan ganiatáu dull profi’r cysyniad a fydd yn llywio gwaith i ddylunio gwasanaethau yn y dyfodol. Yn ychwanegol, bydd effeithlonrwydd wrth ddarparu gwasanaethau craidd yn y dyfodol yn cael ei sicrhau dros amser ac yn ategu’r uchelgais hirdymor o wasanaeth integredig i blant, pobl ifanc ac oedolion ifanc sydd ag anableddau.


Ymyrryd Cynnar ac Atal – Gwasanaethau Niwroddatblygu

Mae ar nifer fach o bobl ifanc sydd wedi dod at y gwasanaethau statudol gydag ADHD neu Awtistiaeth anghenion sydd wedi cynyddu nes bod y teulu’n chwalu. Mae hyn yn her sylweddol o ran darparu gwasanaethau ymyrryd ar adeg y bernir yn aml ei bod yn ‘rhy hwyr’. Mae’r achosion cymhleth hyn yn anodd eu cefnogi ar draws iechyd a gofal cymdeithasol ac yn arwain yn aml at ymyriadau drud, gan gynnwys lleoliadau y tu allan i’r ardal.

 

Mae ymyriadau sy’n cael eu cyflawni’n llawer cynt yn gwella gwytnwch y teulu a’u parodrwydd i ystyried newid, gan leihau’r tebygrwydd y bydd y lleoliad yn methu. Mae hyn yn lleihau cost darparu gwasanaethau ar lefel uwch os caiff ymyriadau eu cyflawni’n gynt ac yn llwyddiannus.

 

Mae nifer o wasanaethau peilot wedi’u cyflawni ar sail fyrdymor er mwyn treialu cynnig gwasanaethau ymyrryd yn gynnar pan welir yr angen am y tro cyntaf. Mae’r rhain yn cynnwys gwella’r ddarpariaeth wrth y drws ffrynt, gwella trefniadau pontio, adeiladu sgiliau bywyd a chynnig mwy o gymorth i rieni.


Ewch i  Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i ddarganfod mwy am ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf.