Mae prosiectau newydd ym maes oedolion sydd ag anableddau dysgu wedi canolbwyntio ar bedwar maes datblygu’n bennaf, gan ganolbwyntio’n benodol ar helpu oedolion sydd ag anghenion cymhleth i aros yn nes at eu cartrefi ac yn eu cymunedau eu hunain. Dyma nhw: llety â chymorth, datblygu darpariaeth seibiant bwrpasol, gwell cyfleoedd dydd, a sefydlu fyrdd newydd a chynaliadwy i helpu unigolion nad oes arnyn nhw angen ymyriad statudol.


Llety â Chymorth i Oedolion Ifanc sydd ag Anableddau Dysgu ac Anghenion Cymhleth

Mae’r gwasanaeth Llety â Chymorth yn darparu dull aml-asiantaeth o asesu oedolion ifanc sydd â’r anghenion mwyaf cymhleth. Mae’r gwasanaeth yn ymgymryd ag asesiadau cynhwysfawr i ddod o hyd i anghenion person ac yn eu helpu i allu byw mewn llety addas mor annibynnol ag y bo modd. O ganlyniad, mae oedolion ifanc wedi llwyddo i fyw’n agos at eu teuluoedd a’u rhwydweithiau presennol. O’r blaen, byddai’r grŵp hwn o unigolion yn defnyddio cymorth preswyl y tu allan i’w hardal leol, naill ai fel mesur dros dro nes bod llety addas â chymorth ar gael, neu ar sail fwy hirdymor.


Seibiant Pwrpasol i Oedolion sydd ag Anableddau Dysgu

Mae’r cynllun peilot Seibiant Pwrpasol wedi’i sefydlu er mwyn creu ymagwedd at seibiant sydd wedi’i seilio ar ranbarth cyfan ac i gynnig cyfle cyfartal ar draws Caerdydd a’r Fro i gael seibiant sydd wedi’i deilwra i ateb anghenion yr unigolyn. Gweledigaeth y cynllun peilot hwn yw cynnig dewislen o opsiynau seibiant, gan gynnwys seibiant dros nos mewn gwasanaeth seibiant preswyl, ystod o gynlluniau ynglŷn â lleoliadau i oedolion, taliadau uniongyrchol a’r cyfle i ddefnyddio amrediad o gyfleoedd dydd (gweler isod). Ar hyn o bryd, mae gwasanaethau seibiant preswyl ar draws Caerdydd a’r Fro yn ei chael yn anodd ateb anghenion y rhai sydd ag anghenion cymhleth oherwydd diffyg darpariaeth gwbl hygyrch. Yn yr un modd, ceir nifer o bobl sy’n defnyddio seibiant preswyl a allai gyrchu’r seibiant hwnnw drwy eu Lleoliad Oedolion neu drwy Daliadau Uniongyrchol.


Gwell Cyfleoedd Dydd i Oedolion ag Anableddau Dysgu ac Anghenion Cymhleth

Darperir cyfleoedd dydd ar draws Caerdydd a’r Fro i oedolion sydd ag anableddau dysgu. Yn y blynyddoedd diwethaf, mae darpariaeth ddydd Caerdydd a’r Fro wedi bod yn canolbwyntio ar fodloni canlyniadau ac anghenion pobl sydd ag anghenion cymhleth o ran iechyd a gofal cymdeithasol. Oherwydd cynnydd yn y galw, ar adegau nid yw hyn wedi bod yn bosibl, a bu’n rhaid trefnu lleoliadau y tu allan i’r sir.

 

Mae cymorth i’r rhai sydd ag anghenion mwy cymhleth wedi’i sicrhau drwy gynnal mwy o staff gofal dydd yng Nghaerdydd er mwyn cynyddu capasiti’r gwasanaeth, a threfnu hyfforddiant er mwyn i aelodau staff adeiladu ar eu sgiliau. Mae’r cyfle i sicrhau adnoddau ychwanegol fel offer TG a deunyddiau crefft, ac i brynu sesiynau gan diwtoriaid er mwyn helpu gweithgareddau cyfoethogi wedi bod yn fodd i’r gwasanaethau dydd ateb anghenion yr unigolion hynny sydd â gwahanol raddau o angen, a hynny ar y safle ac yn y cymunedau. Mae offer arbenigol wedi’i sicrhau yn y ddau awdurdod, sydd wedi bod yn fodd i rai oedolion ag anghenion mwy cymhleth ddefnyddio’r gwasanaeth.


Prosiect Galluogi Anableddau Dysgu

Mae’r prosiect hwn yn parhau â’r gwaith a arferai gael ei ariannu gan Gronfa Gydweithredu Ranbarthol Llywodraeth Cymru. Mae’n gwneud gwaith adolygu yn y gwasanaethau cymdeithasol i helpu oedolion sydd ag anableddau dysgu ac anghenion cymhleth i sicrhau pecynnau gofal, sy’n gymesur â’u hanghenion ac yn agosach at eu cartrefi na’r ddarpariaeth flaenorol o bosibl. Gwasanaeth rhanbarthol yw hwn, sy’n cynnig ymagwedd gyson ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg.


Ewch i Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol i ddarganfod mwy am ein gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf.