Mae’r prosiect hwn yn amlinellu’r weledigaeth y dylai Caerdydd a Bro Morgannwg ddatblygu gwasanaeth integredig pob-oedran i bobl sydd ag ASD.

 

Bydd y Gwasanaeth Cyfun Awtistiaeth (IAS) newydd yn darparu’r swyddogaethau a ganlyn:

 

  • Asesu oedolion sydd heb anabledd dysgu neu sydd â mân anabledd dysgu sydd heb anhawster iechyd meddwl cymedrol i ddwys sy’n hysbys.
  • Cydgysylltu, cynorthwyo ac ymgynghori mewn perthynas ag asesiadau diagnostig a chymorth i oedolion sydd ag anhawster iechyd meddwl cymedrol i ddwys sy’n hysbys, neu anhawster dysgu cymedrol i ddwys sy’n hysbys.
  • Cymorth i oedolion sydd ag awtistiaeth ac sydd heb anabledd dysgu neu sydd â mân anabledd dysgu heb anhawster iechyd meddwl cymedrol i ddwys sy’n hysbys.
  • Cymorth i rieni plant sydd ag awtistiaeth heb anabledd dysgu, neu sydd â mân anabledd dysgu, heb anhawster iechyd meddwl cymedrol i ddwys sy’n hysbys.
  • Cymorth i rieni, teuluoedd, partneriaid a gofalwyr unigolion sydd ag ASD.

 

Bydd gan y gwasanaeth ystod o staff iechyd a gofal cymdeithasol ychwanegol a gaiff eu recriwtio i helpu i ddarparu’r IAS, ac yn cynnwys y Gwasanaeth Cyngor Awtistiaeth Oedolion sydd eisoes yn bod. Bydd yn cydweithio’n agos â darparwyr addysg a darparwyr y trydydd sector i sicrhau ymagwedd gydlynol, gan weithio o swyddfeydd ym Mhenarth. Ceir cysylltiadau cryf hefyd â’r Gwasanaethau Niwroddatblygu i blant a phobl ifanc. Seilir y gwasanaeth ar fodel cenedlaethol i sicrhau bod pobl ledled Cymru sydd ag awtistiaeth yn derbyn ymagwedd gyson at ddiagnosis a chymorth yn ôl yr angen.

Cewch ragor o wybodaeth yn ASDinfoWales drwy glicio yma.