Gwaith atal sydd wrth galon rhaglen newid Llywodraeth Cymru ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol. Mae angen canolbwyntio ar waith atal ac ymyrryd cynnar er mwyn sicrhau bod gwasanaethau cymdeithasol yn gynaliadwy yn y dyfodol. Mae’n hanfodol nad yw gwasanaethau cymorth yn aros i ymateb nes bod pobl yn cyrraedd argyfwng.

 

Mae adran 15 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 yn ei gwneud yn ofynnol i’r awdurdodau lleol ddarparu neu drefnu ystod a lefel o wasanaethau atal y maen nhw o’r farn y byddan nhw’n ateb y dibenion a ganlyn:

 

  • Cyfrannu at atal angen pobl am ofal neu gymorth neu ohirio’r angen hwnnw.
  • Lleihau’r angen am ofal a chymorth ymysg y bobl y mae arnyn nhw angen y rheiny.
  • Hybu magwraeth plant yn eu teuluoedd, lle mae hynny’n gyson â llesiant y plant.
  • Lleihau effaith eu hanabledd ar bobl sydd ag anableddau.
  • Cyfrannu at atal pobl rhag dioddef camdriniaeth neu esgeulustod.
  • Lleihau’r angen am: i) achosion ynglŷn â gorchmynion gofal neu oruchwyliaeth o dan Ddeddf Plant 1989 ii) achosion troseddol yn erbyn plant iii) unrhyw achosion teuluol neu achosion eraill ynglŷn â phlant a allai arwain at osod y plant yng ngofal yr awdurdod lleol, neu iv) achosion o dan awdurdodaeth gynhenid yr Uchel Lys mewn perthynas â phlant.
  • Annog plant i beidio â throseddu.
  • Osgoi’r angen i blant gael eu cadw mewn llety cadarn.
  • Galluogi pobl i fyw eu bywydau mor annibynnol ag y bo modd.

 

I helpu effeithiolrwydd y gwasanaethau atal sy’n cael eu darparu, bydd angen i bobl gael gafael ar wybodaeth am y gwasanaethau hyn, a sut i’w cyrchu, drwy wasanaeth gwybodaeth, cyngor a chymorth. Dylai unrhyw ddulliau cyfeirio ar gyfer person sydd ag angen gofal a chymorth fod yn addas ar gyfer anghenion y person hwnnw.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ein gwasanaethau, ewch i:

 

Dewis Cymru                                                            

 

 

Gwasanaeth Byw’n Annibynnol Cyngor Caerdydd   

 

Canolfan Alwadau ‘One Vale’