Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen sy’n cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru ac sydd wedi’i datblygu i chwarae rhan allweddol ochr yn ochr â gwasanaethau a mentrau prif-ffrwd eraill, fel Dechrau’n Deg a Chymunedau yn Gyntaf, i fynd i’r afael â thlodi ymysg plant. Dyma nodau’r rhaglen:

 

  • helpu pobl o oedran gweithio mewn teuluoedd incwm isel i gwaith a datblygu o fewn y gwaith hwnnw
  • helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd sydd mewn tlodi neu sydd mewn perygl o hynny i gyrraedd eu potensial
  • helpu plant, pobl ifanc a theuluoedd i fod yn iach a mwynhau eu llesiant
  • helpu teuluoedd i fod yn hyderus, yn feithringar, yn wydn ac yn ddiogel.

 

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cyfrannu at bob o’r tri amcan strategol a nodwyd yn strategaeth Llywodraeth Cymru ar dlodi plant ac yn fwy diweddar yn y Cynllun Gweithredu ar gyfer Trechu Tlodi, drwy leihau nifer y teuluoedd di-waith drwy well sgiliau a dileu rhwystrau sy’n atal cyflogaeth; lleihau’r cydraddoldebau sy’n bodoli o ran canlyniadau addysg, canlyniadau iechyd a chanlyniadau economaidd i blant; a thrwy wella’r gwasanaethau i’r rhai sy’n byw mewn tlodi.

 

Ffocws y Rhaglen yw ymyrryd yn gynnar a gwaith atal. Mae’n anelu at roi’r cymorth iawn i deuluoedd ar yr adeg iawn er mwyn atal sefyllfaoedd rhag gwaethygu. Yn benodol, mae’n ceisio rhoi cymorth i deuluoedd sydd ar incwm isel, neu sy’n agored i niwed mewn rhyw ffordd arall.

 

I gael rhagor o wybodaeth am wasanaethau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg, gweler y dolenni isod.