O dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae’n ofynnol i’r byrddau iechyd lleol a’r awdurdodau lleol gydweithio i godi eu dylanwad i’r eithaf a llunio datblygiadau mewn gwasanaethau llety gofal yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys sicrhau bod digon o gapasiti ac ystod briodol o wasanaethau o safon i ymateb i anghenion pobl yn eu rhanbarth.

 

Bydd mynd ati ar y cyd fel hyn yn cynnwys lleoliadau’r awdurdodau lleol a lleoliadau a ariennir gan y GIG (gofal nyrsio a ariennir a gofal iechyd parhaus y GIG). Gallai gynnwys hefyd leoliadau byrdymor dros dro i hwyluso trosglwyddiadau gofal o’r ysbyty a dewis llety, gwelyau gofal canolraddol (camu i fyny/camu i lawr), lleoliadau hirdymor, gofal seibiant a gwasanaethau eraill y mae’r partneriaid yn dymuno’u comisiynu oddi wrth gartrefi gofal. Wrth ddatblygu eu dull comisiynu integredig, bydd angen i’r partneriaid gymryd i ystyriaeth anghenion pobl sy’n ariannu eu gofal eu hunain.

 

Bydd y gofyniad ynglŷn â chronfeydd cyfun ar gyfer swyddogaethau llety cartrefi gofal yn dod i rym ym mis Ebrill 2018. Fel rhan o’r broses honno, disgwylir i’r byrddau iechyd lleol a’r awdurdodau lleol:

 

  • Cynnal asesiad o anghenion y boblogaeth a dadansoddiad marchnad gan gynnwys anghenion y rhai sy’n eu hariannu eu hunain.
  • Cytuno ar ddatganiad priodol ar sefyllfa’r farchnad integredig a strategaeth gomisiynu. Bydd y rhain yn pennu’r canlyniadau y mae’n ofynnol i gartrefi gofal eu sicrhau, gan gynnwys ystod y gwasanaethau y gofynnir amdanyn nhw. Dylid sicrhau cytundeb hefyd ar y dulliau comisiynu (er enghraifft, gall fod angen contract bloc ar gyfer rhai gwasanaethau, gwasanaethau gofal canolraddol camu i fyny, camu i lawr, gofal seibiant, etc).
  • Cytuno ar gontract a manyleb gyffredin.
  • Datblygu ymagwedd integredig at gytuno ar ffioedd gyda darparwyr.
  • Datblygu ymagwedd integredig at sicrwydd ansawdd.
  • Mabwysiadu defnydd tryloyw ar adnoddau. Rhaid i’r cyllidebau fod yn gyson â’r gwariant cyffredinol, ynghyd ag ymrwymiadau ariannol y ddwy asiantaeth i gomisiynu cartrefi gofal. Bydd angen cytundeb ysgrifenedig ynglŷn â’r trefniadau hyn.

 

I ddarllen mwy am y gwaith rydym yn eu gwneud ar gyd-gomisiynu ar gyfer gwasanaethau pobl hŷn, cliciwch yma.