Nod y Gronfa Gofal Integredig (ICF) yw sbarduno a chaniatáu gwaith integredig rhwng y gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, tai, y trydydd sector a’r sector annibynnol.

Mae’r gronfa’n helpu byrddau iechyd lleol, awdurdodau lleol, tai, y sectorau gwirfoddol ac annib

  • pobl hŷn sydd ag anghenion cymhleth a chyflyrau hirdymor gan gynnwys dementia
  • pobl sydd ag anableddau dysgu,
  • plant sydd ag anghenion cymhleth oherwydd anabledd neu salwch
  • gofalwyr, gan gynnwys gofalwyr ifanc
  • plant y mae risg iddynt ddod yn rhai sy’n derbyn gofal, neu blant sydd mewn gofal neu sydd wedi’u mabwysiadu
  • i roi System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru ar waith.

Cynllun Buddsoddi Refeniw y Gronfa

Mae gwaith ein partneriaid yn helpu i osgoi derbyniadau diangen i’r ysbyty neu ofal preswyl a gohiriadau pan fydd rhywun ar fin cael ei ryddhau o ofal.

I weld sut mae’r partneriaid yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg yn defnyddio’r Gronfa, darllenwch yr adolygiad isod ac edrych ar ein hastudiaethau achos.