Mae atebion sydd wedi’u seilio ar ardal a lle yn cynnig model newydd ar gyfer cyflawni gwasanaethau cyhoeddus. Y nod yn hyn o beth yw gwella’r canlyniadau i ddinasyddion a chreu gwell effeithlonrwydd drwy dargedu camau i ateb anghenion lleol. Yn fwy penodol, mae’n golygu:

 

  • Bod pobl yn aros yn iach ac yn gallu atal afiechyd yn y gymuned;
  • Bod pobl yn rheoli eu bywydau eu hunain ac aros yn annibynnol;
  • Rhoi gofal sy’n ymateb i anghenon pobl ac sy’n ddiogel a di-fwlch rhwng gwahanol rannau o’r system;
  • Gweithio ar draws system gyfan sy’n sicrhau canlyniadau gwell am bob punt sy’n cael ei gwario.

 

Yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg mae yna dair Ardal:  Gogledd a Gorllewin Caerdydd / De a Dwyrain Caerdydd / Bro Morgannwg.

Mae gan bob Ardal dri Chlwstwr Gofal Sylfaenol/Ymarfer Cyffredinol.

Mae’r awdurdodau lleol a’r partneriaid yn gweithio mewn Cymdogaethau, sydd o ran daearyddiaeth yr un fath â’r Clystyrau.

 

I gael rhagor o wybodaeth am bob cymdogaeth/clwstwr gofal sylfaenol, cliciwch ar y map isod neu yma.