Ardal Partneriaeth Cymdogaeth Gogledd Caerdydd yw’r fwyaf yng Nghaerdydd ac mae’n cynnwys wyth Ward Etholiadol: Cyncoed, Llanisien, Llys-faen, Mynydd Bychan, Pentwyn, Pen-y-lan, Pontprennau/Hen Laneirwg a Rhiwbeina. Mae’r ardal yn gartref i 94,900 o drigolion (26.8% o gyfanswm Caerdydd) yn ôl yr amcangyfrif swyddogol ar gyfer canol blwyddyn 2014.

 

Bernir bod yr ardal anferth hon, sy’n cynnwys poblogaeth breswyl sy’n fwy na chwech o awdurdodau lleol eraill Cymru, yn ffurfio’r rhan fwyaf o ‘faestrefi deiliog’ Caerdydd. Er hynny, mae gan Ward Etholiadol Penwyn bron 5,000 o bobl sy’n byw mewn 20% o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Ceir pocedi bach o amddifadedd hefyd mewn rhannau o Lanisien.

 

Holltir Gogledd Caerdydd gan yr M4 i’r gogledd a’r A48 i’r de. I’r gogledd o’r M4 ceir tir ffermio, coetir a phorfeydd garw sydd bron heb eu datblygu. Lleolir Ysbyty Athrofaol Cymru yng nghornel dde-orllewinol yr ardal .

 

I gael rhagor o wybodaeth am Ogledd Caerdydd, ewch i wefan Partneriaeth Caerdydd yma.