Mae Ardal Partneriaeth Cymdogaeth De-ddwyrain Caerdydd yn cynnwys Wardiau Etholiadol Adamsdown, Gabalfa, Plasnewydd, Sblot a rhan o Cathays. Mae gweddill Cathays yn rhan o Ardal Partneriaeth Cymdogaeth Canol a De Caerdydd ar hyn o bryd.

 

Mae gan Dde-ddwyrain Caerdydd boblogaeth o 67,500 o bobl yn ôl amcangyfrifon y boblogaeth ar gyfer canol 2014; sef 19.1% o gyfanswm Caerdydd. Mae rhyw hanner poblogaeth yr NPA yn 16-29 oed (ac mae tair rhan o bump o’r rhain yn 20-24 oed) o’i gymharu ag ychydig dros chwarter ar draws Caerdydd gyfan. Ar y llaw arall, mae yma gyfran is sy’n 0-15 a 30+ na Chaerdydd gyfan.

 

Yn ôl Cyfrifiad 2011, gwyn oedd ethnigrwydd 79.5% o’r trigolion, sy’n is na chyfartaledd Caerdydd o 84.7%. Hefyd, dim ond 36.5% o aelwydydd yr NPA sy’n berchen-feddianwyr, o’i gymharu â 59.1% ar gyfer Caerdydd, tra bo 44.1% yn rhentu’n breifat; mwy na dwbl ffigur Caerdydd o 21.9%.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Dde-ddwyrain Caerdydd, ewch i wefan Partneriaeth Caerdydd yma.