Mae Ardal Partneriaeth Cymdogaeth De-orllewin Caerdydd yn cynnwys pedair Ward Etholiadol, sef Treganna, Glanyrafon, Trelái a Chaerau ac mae’n cael ei gwasanaethu gan dîm heddlu Treganna a Threlái.

 

55,400 yw poblogaeth De-orllewin Caerdydd yn ôl yr amcangyfrifon o’r boblogaeth yng nghanol 2014, sef tua 15.6% o gyfanswm poblogaeth Caerdydd. Mae gan y Gymdogaeth gyfran uwch o bobl 0-15 oed a 30-44 oed na chyfartaledd Caerdydd. Ar y llaw arall, mae ganddi gyfran is o bobl 16-29 a phobl sy’n hŷn nag oedran ymddeol.

 

Yn ôl Cyfrifiad 2011, gwyn oedd ethnigrwydd 83.8% o’r trigolion. Mae hynny ychydig yn is na chyfartaledd Caerdydd o 84.7%

 

Mae gan yr ardal gyfraddau hawlio diweithdra sy’n uwch yn gyffredinol na chyfartaledd Caerdydd, ac mae mwy na dwy ran o bump o’r plant 0-15 oed yn byw yn y ddengradd, neu’r ddegfed ran, fwyaf difreintiedig o’r bau addysg yng Nghymru yn ôl Mynegai Aml-amddifadedd Cymru. Yn yr un modd, mae rhyw hanner y plant 0-15 oed yn byw yn y ddengradd waethaf o gymunedau o ran amddifadedd incwm, sef mwy na 5 gwaith yn fwy na’r gyfran a ddisgwylid.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Dde-orllewin Caerdydd, ewch i wefan Partneriaeth Caerdydd yma.