Mae Ardal Partneriaeth Cymdogaeth Gorllewin Caerdydd yn cynnwys saith Ward Etholiadol: y Tyllgoed, Creigiau a Sain Ffagan, Pentyrch, Radur a Phentre-poeth, yr Eglwys Newydd a Thongwynlais, Ystum Taf a Llandaf.

 

Drwyddi draw, isel yw’r lefelau amddifadedd yng Ngorllewin Caerdydd. Er hynny, ceir lefelau uwch yn ardaloedd y Tyllgoed ac Ystum Taf; Pentre-baen yn y Tyllgoed yw’r ardal sydd amlaf yn amlygu cyfraddau a dwysedd amddifadedd sydd gryn dipyn yn uwch ac mae wedi’i nodi fel ardal Cymunedau yn Gyntaf.

 

Yn ôl yr amcangyfrifon o’r boblogaeth yng nghanol blwyddyn 2014, mae gan Gymdogaeth Gorllewin Caerdydd 17.4% (61,700 o bobl) o gyfanswm poblogaeth Caerdydd a chyfran o bobl 45+ sydd gryn dipyn yn uwch na chyfartaledd Caerdydd. Ar y llaw arall, mae yno gyfran gryn dipyn yn is o bobl 16-29 oed.

 

I gael rhagor o wybodaeth am Orllewin Caerdydd, ewch i wefan Partneriaeth Caerdydd yma.