Mae Gorllewin y Fro yn cynnwys y wardiau a ganlyn: Saint-y-Brid, Llandŵ/Ewenni, Llanilltud Fawr, y Bont-faen, Llanbedr-y-Fro, Sain Tathan, y Rhŵs a Gwenfô.

 

Mae gan bron bob rhan o Fro Morgannwg ei chyngor cymuned ei hun. Yng Ngorllewin y Fro ceir dau Gyngor Tref, sef Llanilltud Fawr a’r Bont-faen a Llanfleiddan a 19 o gynghorau cymuned.

 

Mae gan yr ardal amryw o gyfleusterau cymunedol a diwylliannol gan gynnwys Canolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd, Tŷ Dyffryn a Gardd Berlysiau’r Bont-Faen.

 

Mae’r ardal yn cynnwys trefi marchnad y Bont-faen a Llanilltud Fawr, un o aneddiadau Cristnogol cynnar pwysicaf Cymru; ac mae ganddi doreth o safleoedd hanesyddol sy’n cynnwys bryngaerau o’r Oes Haearn, adeiladau Tuduraidd gwych, fila Rufeinig a lluest canoloesol.

 

Mae’r arfordir yn creu cynefinoedd arfordirol unigryw fel twyni tywod, clogwyni, tir glas morol, a thraethau creigiog a thywodlyd; diogelir yr amgylchedd unigryw hwn drwy gyfrwng yr arfordir Treftadaeth, sy’n cynnig cyfleoedd ar gyfer cerdded a gweithgareddau eraill yn yr awyr agored i drigolion ac ymwelwyr.

 

Mae Coleg Caerdydd a’r Fro ymysg y colegau mwyaf yn y wlad ac mae’r Ganolfan Ryngwladol Hyfforddiant Aerofod (ICAT) wedi’i lleoli yn y Rhŵs yn agos i faes awyr Caerdydd ac o fewn Parth Menter Maes Awyr Caerdydd a Sain Tathan.

 

Mae cyfleusterau ac amwynderau eraill yr ardal yn cynnwys:

 

  • 3 meddygfa
  • 2 orsaf dân
  • 5 llyfrgell
  • 6 chanolfan gymunedol
  • 5 parc
  • 20 o ysgolion
  • 2 safle rhandiroedd
  • 2 fanc bwyd