Cafodd strategaeth 10 mlynedd Llywodraeth Cymru ‘Law yn Llaw at Iechyd Meddwl’ ei gyhoeddi yn 2012 er mwyn gwella iechyd a llesiant meddwl ac i wella’r gofal a’r driniaeth i bobl sy’n defnyddio gwasanaethau iechyd meddwl, eu gofalwyr a’u teuluoedd. Cynllun cyflenwi 2016-19 yw’r ail o dri chynllun sy’n nodi’r camau tuag at sicrhau bod y strategaeth yn cael ei rhoi ar waith.


Gwasanaethau Iechyd Meddwl Oedolion

Mae gan wasanaethau iechyd meddwl dimau cymunedol, gwasanaethau iechyd meddwl sylfaenol a lleoliadau i gleifion mewnol. Mae’r gwasanaeth hefyd yn rheoli gwasanaethau arbenigol fel caethineb, gofal cadarn isel a gofal dementia pobl iau, a llawer mwy.

 

Cewch ragor o wybodaeth ar ein A-Z o Wasanaethau Iechyd Meddwl drwy glicio yma.


Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS)

Mae’r CAMHS yn cael ei reoli gan Fwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf ac mae’n darparu gwasanaethau i blant a phobl ifanc Caerdydd a Bro Morgannwg. Ysbyty Dewi Sant yw’r clinig a chartref tîm y gwasanaeth yng Nghaerdydd. Mae gan dîm Bro Morgannwg glinig a chanolfan i’r tîm yn y Ganolfan Blant yn Llandochau. Mae’r gwasanaeth yn cyflogi ystod o staff gan gynnwys Meddygon, Nyrsys-Therapyddion, Gweithwyr Cymorth Cymunedol, Seicolegwyr, Seicotherapyddion, Arbenigwyr Iechyd Meddwl Sylfaenol, staff gweinyddol a rheolwyr. Mae’r clinigau’n rhedeg o 9.30 am i 4.00 pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

 

Cewch ragor o wybodaeth am y gwasanaethau drwy glicio yma.