Mae Partneriaeth Gofal Cymdeithasol a Iechyd Integredig Caerdydd a Bro Morgannwg wedi ymrwymo i wella iechyd a llesiant pobl hŷn na 65 oed. Yr unig ffordd o wneud hyn yw trwy gydweithio gyda’n partneriaid ehangach, darparwyr a gyda’r dinasyddion eu hunain.

 

I gefnogi’r gwaith o ddatblygu’n gwasanaeth ar gyfer pobl hŷn rydym wedi gwneud gwaith i ddatblygu model gwasanaeth newydd a chomisiynu bwriadau dan yr is-bennawd “Fi, fy nghartref, fy nghymuned”. Mae hyn ar sail egwyddorion a gytunwyd ar gyfer gwaith ar y cyd sy’n canolbwyntio ar:

 

  • ‘Beth sy’n bwysig i mi’ – gwrando ar bobl y mae angen gofal arnynt, gweithio gyda nhw a’u cefnogi i ddod o hyd i atebion er mwyn bodloni eu hanghenion;
  • Cartref yn gyntaf – galluogi pobl i fyw yn eu cartrefi, neu mor agos at eu cartrefi â phosibl, mewn llety sy’n briodol ar gyfer eu hanghenion a lle y gall pobl fyw yn dda, ffynnu ac aros yn annibynnol;
  • Defnydd cynaliadwy a chall o adnoddau – hybu ataliaeth ac ymyrraeth gynnar, a datblygu canlyniadau o ansawdd ac atebion sy’n werth yr arian sy’n bodloni anghenion gofal a chymorth;
  • Osgoi niwed, gwastraff ac amrywiaeth – sicrhau gofal o ansawdd uchel ym mhob gwasanaeth.

 

I ddysgu mwy am ein gwaith, cliciwch ar y dolenni isod.


Datganiad Sefyllfa Farchnad Pobl Hŷn