Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Rhan 2, Adran 16) yn gosod dyletswydd ar awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol i hybu datblygiad sefydliadau dielw yn eu hardaloedd i gynnig gofal a chymorth i ofalwyr, a gwasanaethau ataliol. Mae’r modelau hyn yn cynnwys mentrau cymdeithasol, sefydliadau a threfniadau cydweithredol, gwasanaethau sy’n cael eu harwain gan ddefnyddwyr a’r trydydd sector.

 

Rhaid i awdurdodau lleol a byrddau iechyd lleol hefyd sefydlu fforymau rhanbarthol i gefnogi darparwyr sydd wedi’u seilio ar werthoedd cymdeithasol i ddatblygu dealltwriaeth ar y cyd o’r agenda cyffredin, ac i rannu a datblygu arfer da. Nod y fforwm yw creu sector ffyniannus wedi’i seilio ar werthoedd cymdeithasol, sy’n gallu manteisio ar gyfleoedd i gynnig gwasanaethau ac sy’n barod i wneud hynny.

 

Diben Fforwm Gwerth Cymdeithasol 

 

Diben y Fforwm yw gwella canlyniadau cadarnhaol a lles pobl leol i’r eithaf, dylanwadu ar ddarpariaeth gwasanaethau lleol, ac ychwanegu gwerth a ffocws i’r hyn sy’n bwysig i bobl mewn ffordd na ellir rhoi pris arno.  Yn ganolog i hynny y mae:

 

  • gwella iechyd a lles;
  • adeiladu cymunedau diogelach;
  • manteisio ar gyfleoedd i gyflawni potensial cymaint â phosibl;
  • gwella’r amgylchedd ffisegol; a
  • cefnogi economïau lleol.

 

Grŵp Llywio Gwerth Cymdeithasol

 

Sefydlwyd Grŵp Llywio Gwerth Cymdeithasol i oruchwylio gwaith y Fforwm ac i gefnogi datblygiad y rhaglen waith. Mae’r Grŵp Llywio yn cynnwys cynrychiolwyr o  Gyngor Caerdydd, Cyngor Bro Morgannwg, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Caerdydd a Bro Morgannwg, Cynrychiolwyr y Trydydd Sector sydd hefyd ar y Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol, a hefyd Hyrwyddwyr Gwerth Cymdeithasol penodedig.

 

Hyrwyddwyr Gwerth Cymdeithasol

 

Mae Partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig Caerdydd a Bro Morgannwg wedi ‘penodi’ nifer o Bencampwyr Gwerth Cymdeithasol i’n helpu i ddatblygu ein gwaith – cliciwch ar y dolenni isod am fwy o wybodaeth.