Wrth i bandemig COVID-19 barhau i fynd yn ei flaen, mae Partneriaeth Ranbarthol Caerdydd a Bro Morgannwg yn cydnabod yr heriau sylweddol y mae Cartrefi Gofal yn eu hwynebu bob dydd. Er mwyn helpu i leddfu rhywfaint o’r baich, rydym yn cynnig cyfle i Gartrefi Gofal wneud cais am arian i’w ddefnyddio at y dibenion canlynol:

 

Cynnal gwaith adnewyddu, prynu offer neu gynnal addasiadau sy’n ofynnol mewn ymateb i bandemig COVID-19 a fydd yn lleihau unigrwydd, atal preswylwyr rhag teimlo’n ynysig a galluogi pobl i ymweld yn ddiogel.

 

https://www.surveymonkey.co.uk/r/QP9DGBR

 

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 4.30pm ddydd Sul 10 Ionawr 2021.   Mae gwaith sydd eisoes wedi’i gwblhau, ac sy’n bodloni nodau’r grant, yn gymwys cyn belled â bod anfonebau a gynhyrchir yn ystod blwyddyn ariannol 20/21 yn gallu cael eu cyflwyno.