Mae’r Bartneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol Integredig, ar ran Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro, wedi nodi rhywfaint o arian ar gyfer elusennau a grwpiau gwirfoddol.

Mae’r gronfa hon ar gyfer sefydliadau sydd wedi newid y ffordd y maent yn darparu gwasanaethau i ddiwallu anghenion cynyddol neu newidiol yn ystod argyfwng COVID-19. Bydd y gwasanaethau hyn yn adeiladu ar arferion da, ac yn mynd i’r afael ag effaith y bylchau yn y ddarpariaeth i bobl sy’n byw yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg.

Dylid defnyddio’r arian hwn yn benodol i wella lles meddyliol a mynd i’r afael ag unigrwydd i’r rhai mwyaf agored i niwed yn ein cymunedau.  Bydd angen i ddatganiadau o ddiddordeb ddangos sut maen nhw’n bodloni’r meini prawf a amlinellir yn y Canllawiau Grantiau Bach Covid-19.

Bydd y Gronfa wedi’i chyfyngu i £5,000 fesul sefydliad, a gall gynnwys cyfuniad o wariant refeniw a chyfalaf.

Gwahoddir Datganiadau o Ddiddordeb gan sefydliadau’r trydydd sector ledled Caerdydd a’r Fro.  Llenwch y ffurflen datgan diddordeb, sydd ar gael i’w lawrlwytho yma

Mae ceisiadau hefyd ar gael ar gais i enquiries@gvs.wales

Rhaid cyflwyno pob datganiad o ddiddordeb i enquiries@gvs.wales dim hwyrach na 12 hanner dydd ar Ddydd Mawrth 2 Mehefin 2020.