Bob dydd ar draws gwledydd Prydain mae cannoedd o filoedd o bobl ifanc yn helpu gofalu am rywun yn eu teulu, neu gyfaill, sy’n sâl/dost, yn anabl neu’n camddefnyddio cyffuriau neu alcohol.

 

Mae Diwrnod Ymwybyddiaeth Gofalwyr Ifanc yn ddigwyddiad blynyddol, dan arweiniad yr Ymddiriedolaeth Gofalwyr. Mae’n codi ymwybyddiaeth o’r heriau a wynebir gan ofalwyr ifanc ac yn ymgyrchu dros fwy o gefnogaeth iddynt.

 

Mae gofalu am rywun yn gallu bod yn brofiad unig, pryderus a llawn straen. I ofalwyr ifanc, gall hyn gael effaith negyddol ar eu profiadau o addysg, a chael effaith barhaol ar eu cyfleoedd bywyd. Mae ymchwil yn dangos fod gofalwyr ifanc yn gwneud gryn dipyn yn waeth na’u cyfoedion mewn arholiadau ffurfiol.

 

Mae’r Ymddiriedolaeth Gofalwyr am i bob gofalydd ifanc gael yr help a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt i wneud yn dda yn eu haddysg fel nad oes yr un gofalydd ifanc yn cael eu gadael ar ôl. Dyna pam rydym wedi lansio ymgyrch Cyfrwch Fi Mewn!

 

Beth allwch wneud i helpu

 

Gall pawb:

 

  • Ewch i Carers.org/YCAD2020 i gael mwy o wybodaeth am ymgyrch Cyfrwch Fi Mewn! ac i lawr lwytho pecyn adnoddau.