Yw’r ystafell sbâr yn wag? Yw eich plentyn wedi gadael cartref yn ddiweddar? Ydych chi am roi rhywbeth yn ôl i’ch cymuned? Gallech wneud gwahaniaeth i berson ifanc yn ystod y cyfnod heriol hwn.

Mae Cyngor Caerdydd yn chwilio am aelwydydd i gynhalwyr sy’n cael cymorth cyflogedig a all ddarparu amgylchedd diogel a chefnogol i’r rhai sy’n gadael gofal yn ifanc i’w helpu ar eu ffordd i fyw’n annibynnol.

Mae gennym nifer o bobl ifanc rhwng 16 a 18 oed sydd wedi gadael gofal maeth neu wedi profi teulu’n chwalu ac sydd angen help yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Rhaid i’r sawl sy’n cynnig llety â chymorth fod dros 21 oed ac yn gallu cynnig llety addas a helpu i ddatblygu sgiliau bywyd, fel coginio, cyllidebu a gwneud y golch.

Yr ydym yn gwbl gynhwysol ac yn chwilio am bobl o bob cefndir diwylliannol, rhywioldeb a statws priodasol, p’un a ydych yn gweithio’n llawn amser neu eisoes â theulu eich hun.

Drwy ymuno â ni fel lletywr llety â chymorth byddwch yn ennill £189 yr wythnos ac yn cael cymorth a hyfforddiant llawn gan dîm profiadol.

Ewch i’n cynllun llety â chymorth os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy neu gysylltu â’r tîm cyfeillgar ar 029 20873 797.