Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yn cyflwyno dull newydd ac arloesol o ran sut mae cleifion yn cael mynediad at ofal brys, a’r brif neges yw: o heddiw ymlaen, ddydd Mercher 5 Awst 2020, bydd angen i chi ffonio yn gyntaf os ydych chi’n credu bod angen i chi fynd i’r Uned Achosion Brys ac nad oes gennych argyfwng sy’n fygythiad i’ch bywyd.

 

Yn draddodiadol, mae cleifion wedi gallu mynd i’r adran achosion brys drwy gerdded i mewn i’w huned argyfwng leol. Mae’r system ‘ffonio’n gyntaf’ yn cymryd lle hyn ar gyfer achosion nad ydynt yn rhai brys gyda chleifion yn cael eu hannog i ffonio ymlaen llaw, ac os oes angen, bydd apwyntiad yn cael ei drefnu iddynt, gan arbed amser gwerthfawr.

 

Yn ystod pandemig byd-eang coronafeirws, nid oedd gan Fyrddau Iechyd unrhyw ddewis ond adolygu’r ffordd yr oeddent yn darparu gwasanaethau. O ganlyniad i’r pandemig, rydym wedi gweld nifer o ddatrysiadau digidol arloesol yn cael eu defnyddio i alluogi cleifion i gael ymgynghoriad o bell. Mae’r mwyafrif helaeth wedi bod yn fwy cyfleus i’r defnyddiwr gwasanaeth.

 

Mae llwyddiant y ffyrdd newydd hyn o weithio ynghyd â’r angen diamod i gadw pobl yn ddiogel drwy ymbellhau cymdeithasol, wedi arwain meddygon teulu a chlinigwyr ysbyty ar draws Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro at sefydlu model ffonio’n gyntaf ‘CAV 24/7’. 

 

Gwasanaeth ddydd a nos fydd hwn lle bydd doctoriaid a nyrsys yn asesu eich anghenion ac yn eich cyfeirio chi at wasanaeth sy’n eu diwallu orau, y cyfan wrth aros gartref.

 

Os ydych yn glaf ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, rydym yn hyrwyddo tair prif ffordd y gallwch gael mynediad uniongyrchol at ofal iechyd. Nid yw hyn yn cymryd lle’r mynediad i’r cleifion hynny sy’n cael rhifau mynediad uniongyrchol gan eu bod eisoes yn y system iechyd ac yn derbyn triniaeth neu gyngor fel gwasanaethau cymunedol, ond mae’n ymwneud â materion iechyd newydd y mae angen eu harchwilio. 

 

  1. Cysylltwch â’ch meddyg teulu lleol  
  2. Materion brys neu y tu allan i oriau -“Ffoniwch yn gyntaf” – ffoniwch CAV 24/7 ar 0300 10 20 247
  3. Os yw’n argyfwng ffoniwch 999

 

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro: https://cavuhb.nhs.wales/news/campaigns/cav-247/