Wedi’i ariannu gan y Gronfa Gofal Integredig yn rhan o’r ymgyrch Gweithredu Dros Blant, mae’r Gwasanaeth Ymbarél yn #GweithioDrosGaerdydd drwy barhau i gefnogi rhieni sydd ag anghenion dysgu ychwanegol ac maent wedi addasu eu gwasanaethau i weithio gyda theuluoedd ar-lein, yn eu helpu i ddysgu ac yn ymgorffori tasgau hanfodol ar gyfer rhieni i ofalu am eu plant gartref yn ystod yr adeg anodd hon. Mae hyn yn lleihau’r peryg i’w plentyn fynd i’r system gofal.

 

Dywedodd Shirley Steffen, Arweinydd y Gwasanaeth, “Oherwydd y cyfyngiadau symud, rydym yn parhau i gefnogi ein teuluoedd presennol drwy addasu’r ffordd rydym yn cyflawni ein gwasanaeth cymorth, fel ein bod ni i gyd yn addasu i ddefnyddio dulliau digidol i gynnal cyswllt un i un ar-lein a dros y ffôn gyda’r teuluoedd. Rydym yn cynnal grwpiau Gro Brain ar-lein a digidol, yn ogystal â grwpiau Croeso i’r Byd drwy Skype, Teams a WhatsApp. Rydym wedi archebu adnoddau ychwanegol ac wedi eu dosbarthu i’n teuluoedd fel y gallant barhau i weithio ar eu nodau.

 

Mae teuluoedd wedi cael hyn yn fuddiol iawn, ac maent wedi parhau i ymgysylltu â ni, ac maent yn hoff iawn o’r ffordd newydd hon o weithio. Mae hyn yn bendant wedi dangos i ni y gallwn ni weithio mewn ffyrdd gwahanol yn y dyfodol a galluogi ein staff i barhau i gefnogi teuluoedd drwy’r cyfnod hwn.”

Mae’r gwasanaeth hefyd wedi llwyddo i gyrchu cyllid cymorth mewn argyfwng ar gyfer rhai o’r rhieni y maent yn gweithio gyda hwy sydd wedi’i chael hi’n anodd cael bwyd a gwasanaethau hanfodol.

 

Mae’r adborth gan y teuluoedd wedi bod yn gadarnhaol, megis, “Rydyn ni’n edrych ymlaen at ein sgyrsiau dyddiol, mae’n dda eich cael chi i’n helpu a gwybod bod rhywun yn meddwl amdanon ni ac yn ymddiddori yn y ffordd rydyn ni a’n plant ni yn ymdopi.” Yn anffodus, yn ystod y cyfnod cloi, bu farw perthynas un o’n rhieni sydd â chyflwr iechyd meddwl. Mae’r gwasanaeth wedi bod yn cefnogi’r unigolyn gan gadw mewn cysylltiad yn gyson. Dywedodd hi, “Heb y galwadau WhatsApp, dydw i ddim yn gwybod sut byddwn i fod wedi ymdopi, yn arbennig gyda fy mam-gu yn marw oherwydd y feirws.”

 

Dywedodd un o’r gweithwyr cymdeithasol sy’n gysylltiedig â’r gwasanaeth, “Mae cyfathrebu’r tîm wedi bod yn wych yn ystod y cyfnod cloi hwn. Gwnaethon nhw gynnig ymagwedd anfeirniadol gyda llawer o gymorth ymarferol fydd yn cefnogi’r fam ifanc hon i ddysgu’r sgiliau rhianta sydd eu hangen i edrych ar ôl ei phlentyn.”

 

Os hoffech chi ddysgu rhagor am y gwasanaeth, cysylltwch: shirley.steffen@actionforchildren.org.uk

 

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu am wneud gwaith gwych.

 

Llun: Julie Denton

 

Beth yw eich stori chi?

Os oes gennych chi neu eich tîm stori Gweithio Dros Gaerdydd i’w rhannu, anfonwch luniau a disgrifiad byr i gwybodaethstaff@caerdydd.gov.uk

 

#GweithioDrosGaerdydd #GweithioGydanGilydd